Infolinka : +421 904 508 810

Etický kódex

ETICKÝ KÓDEX realitnej kancelárie ReYES REALITY s.r.o.

I. Predmet etického kódexu

Etický kódex predstavuje súhrn základný hodnôt, princípov a pravidiel správania realitného makléra pri sprostredkovaní kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností.

II . Záväznosť etického kódexu

Etický kódex je záväzný pre všetkých maklérov realitnej kancelárie ReYES REALITY s.r.o.

III. Základné vlastnosti realitného makléra

 1. Maklér vykonáva svoje povolanie čestne v súlade s dobrými mravmi a poctivým obchodným stykom. Maklér vystupuje vždy vo vlastnom mene a svoje služby poskytuje odborne, svedomito a zodpovedne.
 2. Maklér sa musí správať vždy a za každých okolností tak, aby si zaslúžil a zaistil dôveru tých, s ktorými prichádza do styku.
 3. Maklér je povinný rešpektovať všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky .
 4. Maklér je odborník a v záujme zvyšovania svojich odborných znalostí sa sústavne stará o svoje vzdelávanie.
 5. Maklér pri poskytovaní služieb dbá najmä na napĺňanie cieľov klientov.

IV. Komunikácia s klientom

 1. Maklér pri komunikácii s klientmi vystupuje vždy slušne a zachováva jasné vzťahy. Maklér sa nesmie znížiť k zakrývaniu svojej identity a nesmie sa prezentovať ani ako súkromná osoba (súkromný záujemca).
 2. Informácie o nehnuteľnosti poskytované tretím osobám musia byť pravdivé, presné a aktuálne.
 3. Maklér musí pri vykonávaní činnosti zachovávať zodpovedajúcu diskrétnosť. Musí rešpektovať profesionálne tajomstvo, nesmie najmä prezradiť žiadnu dôvernú informáciu, ktorú získal od svojich klientov alebo zamestnávateľov, a to minulých, súčasných či možných, alebo použiť takú informáciu bez výslovného splnomocnenia v ich neprospech.
 4. Maklér uplatňuje zdvorilý, korektný a nestranný prístup ku všetkým klientom. V prípade konfliktných situácií vystupuje ako mediátor, ktorý sa snaží spolu s klientmi nájsť pre nich najvhodnejšie riešenie.

V. Komunikácia s inými maklérmi

 1. Pri spolupráci s inými realitnými maklérmi si maklér vždy na začiatku spolupráce dohodne pravidlá spolupráce a vytýči oblasti, za ktoré bude konkrétna osoba zodpovedná.
 2. Maklér musí zabezpečiť jasnú dohodu s iným maklérom, ktorá upraví podmienky odmeňovania osôb zúčastnených na obchodnom prípade.

VI. Poskytovanie sprostredkovateľských služieb

 1. Maklér je povinný:
  1. informovať klienta o rozsahu sprostredkovateľských služieb, ktoré poskytuje a o odplate, ktorá je s týmito službami spätá. Zároveň je povinný klienta informovať o celkovej nákladnosti obchodného prípadu a o správnych poplatkoch a iných platbách, ktoré nie sú v odplate sprostredkovateľa zahrnuté,
  2. priebežne informovať klienta o vývoji prípadu, ktorý mu bol zverený,
  3. bez zbytočného odkladu upovedomiť klienta o všetkých dôležitých úkonoch a oboznámiť ho s podstatnými písomnosťami, ktoré dostáva alebo odosiela,
  4. v primeranej lehote zodpovedať dopyty klienta,
  5. starostlivo nakladať s dokladmi, ktoré mu boli zverené, chrániť ich pred poškodením, stratou, odcudzením alebo zničením a urobiť všetky potrebné opatrenia na ich ochranu pred nepovolanými osobami,
  6. chrániť osobné údaje klientov pred stratou, zneužitím alebo odcudzením.
 2. Maklér poskytuje služby vo veci, ktoré je schopný po odbornej stránke viesť. Vo veciach, ktoré presahujú jeho profesionálnu kvalifikáciu a rozhľad, sa zaväzuje konzultovať podrobnosti riešenia obchodného prípadu s odborníkom.
 3. V prípade, ak maklér prijíma preddavok od tretej osoby ako časť kúpnej ceny nehnuteľnosti, je povinný ihneď ho odovzdať do úschody realitnej kancelárii ReYES REALITY s.r.o..
 4. V prípade, ak maklér prijíma od klientov kľúče od predávanej nehnuteľnosti,je povinný tieto kľúče starostlivo uchovať, nepoužiť ich v rozpore s prijatým účelom, poprípade ich odovzdať do úschovy spoločnosti ReYES REALITY s.r.o. a vyžiadať si ich pred zrealizovaním obhliadky samotnej nehnuteľnosti.
 5. Po realizácii každého obchodného prípadu je maklér povinný svoju odplatu riadne vyúčtovať .

 VII. Záverečné ustanovenia

 1. Etický kódex je platný na celom území Slovenskej republiky.
 2. Pri zistení porušenia pravidiel tohto kódexu zo strany makléra si spoločnosť ReYES REALITY s.r.o. vyhradzuje právo začať proti maklérovi disciplinárne konanie.